[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Tablete za mrsavljenje jelena karleusa

Tablete za mrsavljenje jelena karleusa

Ono što znamo je da je JK već nekoliko dana u Istanbulu i od vikenda se nije pojavljivala na društvenim mrežama.

Tablete za mrsavljenje jelena karleusa

Objava Jelene Karleuše na Instagramu — Instagram. Lovely day by the river with my girls! And sometimes, I can dress like a normal human 🤗. Pogledajte njihove fotografije i zaključit ćete zašto ih jednostavno morate zapratiti na Inastagramu. Foto sop je cudo. Njeni cvarci i salo nestadose za tren - a realnost je druga, debela masna celulitna prica. Korisnik: Pera Detlic. Krizni štab doneo novu odluku, važi za one koji su preležali koronu ili primili vakcinu  pre 6h.

Ove specijalitete mnogi nikada nisu videli i predsednik oduševljen  pre 7h. FOTO  pre 2h.

Tablete za mrsavljenje jelena karleusa

Ana Sević posle porođaja otvorila dušu, atratkivna pevačica iskreno o pomoći oko naslednica, izgledu i pandemiji FOTO  pre 4h. Anastasija Ražnatović izazvala potpunu pometnju provokativnim fotografijama, zbog ovih vrelih kadrova neće vam biti dobro! FOTO  pre 7h. VIDEO  pre 4h. VIDEO  pre 6h. Nemački gigant ukida 4. Je­le­na Kar­leu­ša dra­sti­č­no je smr­ša­la i li­ni­ju do­ve­la do sa­vr­še­n­stva. Osim zdra­ve i pra­vi­l­ne is­hra­ne, za svoj izgled mo­že da za­hva­li i inje­k­ci­ja­ma ko­je je na­ru­či­la iz Ame­ri­ke, a za ko­je je da­la Na­kon vi­še­go­di­šnjih mu­ka sa ki­la­žom, Je­le­na je ko­na­č­no uspe­la da smr­ša, i to vi­še od 20 ki­lo­gra­ma.

Ka­ko se u ne­ko­li­ko na­vra­ta hva­li­la, li­ni­ju je ste­sa­la za­hva­lju­ju­ći zdra­voj is­hra­ni i re­ži­mu ko­ji joj je pre­pi­sa­la nu­tri­cio­ni­sta. Ipak, ni­je sa­mo to po­mo­glo Je­le­ni u mr­ša­vlje­nju. Ona je pre ne­ko­li­ko me­se­ci po­ru­či­la pre­pa­rat, ta­č­ni­je ho­r­mo­n­ske inje­k­ci­je za sma­nji­va­nje ape­ti­ta, za ko­je stru­č­nja­ci go­vo­re da su na­j­bo­lji tre­t­man pro­tiv go­ja­znos­ti do sa­da.

Ka­ko ka­žu, to je bo­lja op­ci­ja i od po­dve­zi­va­nja že­lu­ca zbog to­ga što ne­ma ni­ka­kvih ne­že­lje­nih efe­ka­ta.

Tablete za mrsavljenje jelena karleusa

To je bo­lj­ka ve­ći­ne že­na ka­da pre­đu tri­de­se­tu.

Pogledajte još