[MEMRES-freetext]

mrsavljenje

Kumin zacin za mrsavljenje

Kumin zacin za mrsavljenje

Kumin zacin za mrsavljenje

Istra転ivanja nam govore da uzimanje vitamina pogotovo onih iz B kompleksa i dobro varenje, uti・u na dobar san. Neke komponente esencijalnog ulja kumina su po prirodni hipnoti・ka i imaju umiruju・i efekat, 邸to nam poma転e da se re邸imo stresa i anksioznosti, faktora koji ・esto izazivaju nesanicu.

Problemi sa disanjem, astma i bronhitis : kofein koji ima stimuli邸u・e dejstvo i bogato aromati・no esencijalno ulje koje deluje kao sredstvo za dezinfekciju ・ine kumin idealnim za ot・epljenje disajnih puteva, razgra・ivanje nakupljene sluzi u respiratornom traktu i izbacivanje putem kijanja ili ka邸ljanja.

Eliminacijom velike koli・ine sekreta, spre・ava se dodatno talo転enje i organizam je na putu izle・enja. Prehlada: prehlada je obi・no, virusna infekcija koja napada na邸 organizam kada nam imuni sistem oslabi ili zaka転e. I u ovom slu・aju, esencijalna ulja deluju kao sredstvo za dezinfekciju i poma転u telu da se izbori sa virusom koji izaziva prehladu. Kumin isu邸uje vi邸ak sluzi i tako u ovom slu・aju, spre・ava nastanak ka邸lja.

Kumin sadr転i gvo転・e i C vitamin, elemente koji su neophodni za zdrav imuni sistem, 邸to zauzvrat spre・ava prodiranje infekcija. Vitamin C je prirodan antioksidant, 邸to je tako・e dobro jer sam po sebi ・ini odbranu od mnogih infekcija i toksina. Kumin za dojilje: ovaj za・in u sebi ima puno gvo転・a, 邸to je va転no za majke koje doje, 転ene koje su u drugom stanju ili imaju menstruaciju, po邸to je njima gvo転・e najpotrebnije. Zahvaljuju・i timolu koji poja・ava lu・enje u 転lezdama uti・e i na mle・nu 転lezdu, pa kumin olak邸ava i poja・ava lu・enje mleka kod dojilja.

A ukoliko ga uzimate sa medom, kumin mo転e biti jo邸 bolji!

Začin kumin u prahu za mršavljenje iskustva upotreba kao lek – Lekovite biljke

Ovaj za・in sadr転i iznena・uju・e mnogo kalcijuma oko miligrama u grama, tj. Kalcijum je va転an sastojak mleka, pa eto jo邸 jednog razloga zbog kog je kumin dobar za majke koje doje. Anemija: kao 邸to je ve・ re・eno, za・in kumin sadr転i puno gvo転・a, vi邸e od 66 miligrama na grama, 邸to je pet puta vi邸e od doze koja nam je potrebna.

Gvo転・e je glavni sastojak hemoglobina u crvenim krvnim zrncima. Hemoglobin je taj koji prenosi kiseonik u sve ・elije u organizmu i kad njega imamo manje nego 邸to bi trebalo, nastaje anemija. Dakle, ukoliko ste malokrvni, dodajte kumin u svoju svakodnevnu ishranu i izbegnite simptome anemije kao 邸to su umor, anksioznost, opadanje kognitivnih funkcija, i problemi sa varenjem. Koncentracija i kognitivne funkcije: pored toga 邸to ima brojna lekovita svojstva kumin za・in je dobar i za pobolj邸anje koncentracije.

Koli・ina gvo転・a koja se nalazi u kuminu pove・a・e proizvodnju hemoglobina i spre・i・e anemiju, ali, pove・an protok krvi je koristan i za druge stvari. Kada imate dobru cirkulaciju, dovoljne koli・ine kiseonika sti転u do svih organa i mozga, zbog ・ega celo telo optimalno funkcioni邸e. Dovoljne koli・ine kiseonika u mozgu pove・avaju kognitivne performanse i smanjuju mogu・nost od pojave poreme・aja poput Alchajmerove bolesti i demencije.

Za druge organe, pove・ana prokrvljenost pospe邸uje njihov rad i ubrzava metabolizam, 邸to ja・a zdravlje, snagu i spre・ava preveremeno starenje. Problemi sa ko転om: skoro svi znaju da je E vitamin dobar za ko転u i spre・avanje prevremenih znakova starosti.

On je taj koji ko転u ・ini mladom i sjajnom. Ovo je vitamin kog ima u izobilju u kuminu. Esencijalna ulja koja se nalaze u kuminu imaju antigljivi・na svojstva i deluju kao sredstva za dezinfekciju, 邸to spre・ava mikrobe i gljivi・ne infekcije da uti・u na ko転u. No, nisu svi problemi sa ko転om samo infekcije, neki su jednostavno, rezultat starenja. Vitamin E se pona邸a kao antioksidant i bori se protiv slobodnih radikala koji napadaju ko転u, i izazivaju bore, pege i vise・u ko転u.

Kumin zacin za mrsavljenje

Ovo svojstvo, u kombinaciji sa antibakterijskim dejstvima kumina, ・ini ko転u lepom i zdravom, ・ak i u poznim godinama. U tom slu・aju, kumin mo転e biti od velike pomo・i. Osobe koje redovno konzumiraju kumin imaju zna・ajno manje prisustvo ・ireva, bubuljica, osipa i drugih znakova nakupljanja toksina. Komponente kumina kao 邸to su kuminaldehid, timol i fosfor su dobri za detoksikaciju i oni redovno uklanjaju otrove iz tela.

Zdrav na・in za izbacivanje toksina iz organizma je putem sistema organa za izlu・ivanje, a ne pojavom ・ireva. Imunitet: kao 邸to je ve・ re・eno, gvo転・e, esencijalna ulja, C vitamin i A vitamin koji se nalaze u kuminu, ja・aju imuni sistem na mnoge na・ine.

Kumin zacin za mrsavljenje

Vitamin C je jedan od najmo・nijih antioksidanata koje imamo, koji uz sve 邸to radi, i stimuli邸e rad belih krvnih zrnaca. Kao antioksidant, C vitamin se bori protiv razornih efekata slobodnijh radikala, opasnog nusproizvoda ・elijskog metabolizma. Oni se konstantno stvaraju u telu, pa se i.

Pogledajte još